GRUPA BADAWCZA DSC

BADANIA
NAUKOWE

1.1. Wstęp

Grupa DSC jest jedną z niewielu podmiotów badawczych specjalizujących się w transferze wiedzy ze świata nauki do świata biznesu.

Dzięki otwarciu na wiedzę oraz wspieraniu naukowców różnych dziedzin naszą wiedzą badawczo – analityczną, od lat współpracujemy z uczonymi z różnych krajów podczas:
 • realizacji badań naukowych, 
 • obsługi grantów i projektów badawczych.
Projekty realizowane w Grupie DSC to połączenie trzech głównych elementów:
 • eksperckiej wiedzy branżowej,
 • know-how współpracujących z nami naukowców,
 • realizacji badań ilościowych oraz jakościowych spełniających najwyższe standardy.
Na przestrzeni lat staliśmy się sprawdzonym partnerem w zakresie badań naukowych na każdym z etapów tj. podczas:
 • przygotowania metodologii badawczej
 • realizacji badań i gromadzeniu danych
 • analizy materiału badawczego
 • przygotowania raportu

1.2. Doświadczenie

Angażowani przez Grupę DSC eksperci merytoryczni, współpracując z naukowcami zatrudnionymi m.in. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny uczestniczyli w wielu projektach z obszaru zdrowia publicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań prowadzonych w ramach poszczególnych przedsięwzięć badawczych:

Dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów pionu DSC – BADANIA NAUKOWE udało się nam zrealizować szereg ciekawych projektów w ramach współpracy z:

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań prowadzonych w ramach poszczególnych przedsięwzięć badawczych:

1.3. Realizacja badań ilościowych

Przeprowadzane są z reguły na grupie wielu osób. Ich głównym zadaniem jest przeprowadzenie pomiaru, np. liczby sprzedanych produktów danego rodzaju, ilości osób rozpoznających daną markę, itp.

Badania ilościowe pozwalają na zgromadzenie informacji oraz ich zestandaryzowanie. Jednocześnie dają możliwość sprawdzenia skali zjawiska, która jest istotna dla zlecającego przeprowadzenie badania.

Do popularnych metod w tym obszarze zaliczane są:

 • CATI
 • CAWI
 • PAPI
 • CAPI
 • CASI

Dobór odpowiedniego sposobu daje szansę na sprawdzenie konkretnych obszarów, a wyniki pozwalają odnaleźć stosowne rozwiązania.

1.4. Realizacja badań jakościowych

Przeprowadzane są na zróżnicowanych grupach respondentów. Ich głównym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”, „jak?.

Badania jakościowe pozwalają sprawdzić emocje, odczucia, opinie użytkowników. Skierowane są na proces, nie na ilość. Umożliwiają dogłębne poznanie danego zjawiska, a niekiedy zwracają uwagę na zjawiska pomijane, czy nie zauważane wcześniej. Do popularnych metod, stosowanych w badaniach jakościowych należą:

 • MYSTERY SHOPPER
 • IDI
 • TIDI
 • FGI

1.5. Analizy

Przy użyciu oprogramowania SPSS, STATA, AMOS, R, MPLUS, itp. przygotowujemy proste i zaawansowane analizy statystyczne.

1.5.1. W ramach analiz oferujemy:

 • Analizy korelacji, istności różnic międzygrupowych, wariancji, regresji (liniowe, logistyczne i krzywoliniowe);
 • Analizy drzew decyzyjnych, odległości i dendrogramów;
 • Analizy czynnikowe (eksploracyjne i konfirmacyjne);
 • Analizy regresji z efektami pośrednimi (mediacja i moderacja zmiennych);
 • Analizy inwariancji (równoważności pomiaru);
 • Modelowanie równań strukturalnych (Structural Equation Modeling – SEM);
 • Analizy badań podłużnych i eksperymentalnych;
 • Analizy wielopoziomowe (Multilevel Modelling – ML);
 • Metaanalizy;
 • Walidację psychometryczną narzędzi badawczych;
 • Oferujemy też konsultacje metodyczne i statystyczne

1.5.2. Główne obszary wykorzystania naszych analiz

 • Artykuły naukowe (nauki społeczne, ekonomiczne, techniczne, medyczne, przyrodnicze, itp.);
 • Prace na stopień (licencjackie, magisterskie, doktorskie, habilitacyjne, profesorskie);
 • Projekty badawcze w ramach NCN i NCBiR;
 • Prace badawcze i rozwojowe w organizacji (projektowe, B+R);
 • Analizy na potrzeby działów HR i działów marketingowych.

Dodatkowo oferujemy wizualizację i interpretację danych ilościowych, zgodną ze standardami APA, wybranych czasopism naukowych lub wymogów projektowych.

1.6. Cena i kosztorys

Wycenę każdego projektu realizujemy bezpłatnie.

1.7. Zespół

Jesteśmy pracownikami naukowymi z ponad 20-letnim stażem akademickim, posiadającymi stopnie naukowe w dziedzinie nauk społecznych.

W dorobku naukowym posiadamy zarówno monografie, książki pod redakcją naukową, rozdziały w monografiach, jak i artykuły opublikowane w czasopismach międzynarodowych posiadających Impact Factor – IF). Otrzymaliśmy i realizowaliśmy zarówno granty NCN, NCBiR, jak i granty z instytucji publicznych (Ministerstwa, Urzędy Pracy, itp.) i projekty dla przedsiębiorstw. Należymy do międzyrządowych stowarzyszeń naukowych, jak też zasiadamy w komitetach redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym posiadającym IF.