GRUPA BADAWCZA DSC

LABORATORIUM BADAŃ
I ANALIZ RYNKOWYCH

3.1. Wstęp

Doświadczony zespół Grupy Badawczej DSC realizuje m.in. projekty w obszarze:

  • analiz rynku
  • analiz konkurencji
  • analiz popytu
  • Go to Brand

3.2. Oferta

Analizy rynku wykonywane są na potrzeby wprowadzania nowych produktów na rynek, wprowadzania istniejących produktów na nowe rynki krajowe, dokonywania inwestycji w inne podmioty rynkowe bądź jako istotny element projektów realizowanych w ramach dofinansowania – unijnego, z NCBR lub innych instytucji. Celem tego typu badań przeprowadzanych dla firm jest ocena atrakcyjności rynku oraz opracowanie optymalnego sposobu działania.

3.3. Dlaczego warto robić badania?

CO JEST CELEM PRZEPROWADZENIA ANALIZY KONKURENCJI?

Analiza konkurencji wchodzi w skład analizy rynku, jednak może być również zamówiona samodzielnie. Jej celem jest identyfikacja i możliwie pełna charakterystyka konkurencji występującej na danym rynku, czego rezultatem jest zazwyczaj analiza SWOT, czyli badanie rynkowe i marketingowe stanowiące przegląd mocnych oraz słabych stron, a także szans i zagrożeń na tle konkurencji.

CO JEST CELEM PRZEPROWADZENIA ANALIZY POPYTU?

Tego typu analizy są prowadzone przez firmy badawcze pod kątem przygotowania dokumentacji na potrzeby wniosków o dofinansowanie unijne. Jest to ocena wykonalności planowanego projektu z perspektywy zapotrzebowania społecznego, które powinno przekraczać planowany potencjał projektu. Jako taka, analiza popytu jest elementem szerszego studium wykonalności i powinna być prowadzona przez podmiot profesjonalnie zajmujący się badaniami rynku organizowanymi dla firmuczelni i samorządów.

CZYM JEST GO TO BRAND?

Go to Brand to dofinansowanie PARP wspierające promocję marek produktowych (wyrobów i usług) na rynkach zagranicznych. W ramach usług analityczno-doradczych nasza Instytut DSC świadczy usługę doradczą dla umiędzynarodowienia marki.